Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 
 

Gemeenschappelijke rechtsregels

 1. Deze door de griffier opgestelde lijst laat de bevoegdheid van het Hof onverlet om in aanhangige zaken te bepalen of een Benelux-regel daadwerkelijk een gemeenschappelijke rechtsregel is voor de uitleg waarvan het bevoegd is.

 2. De lijst geeft de situatie omtrent de van kracht zijnde gemeenschappelijke Benelux-rechtsregels weer, zoals die uit het tot op de datum van onderhavig overzicht bijgewerkte Benelux-Publicatieblad blijkt.

 3. Elke akte is op de datum van ondertekening opgenomen.

 4. De lijst geeft de juridische grondslag van de bevoegdheid van het Hof aan door gebruikmaking van
  één van de letters A, B, C, D, E, F of G naast iedere akte volgens de navolgende methodiek :

  A : de in het Protocol van 29 april 1969 ter uitvoering van artikel 1, lid 2, van het Verdrag tot instelling van het Hof opgesomde akten ;

  B : de in het tweede Protocol van 11 mei 1974 ter uitvoering van hetzelfde artikel opgesomde akten ;

  C : aanwijzing afgeleid van evengenoemd Protocol op grond waarvan beschikkingen en aanbevelingen die de daarin genoemde akten wijzigen, aanvullen of vervangen gemeenschappelijke rechtsregels zijn ;

  D : aanwijzing in se, d.i. in de tekst zelf van bedoelde akte ;

  E : aanwijzing ad futurum, d.i. met het oog op nog op te stellen regels of nog aan te brengen wijzigingen ;

  F : specifieke aanwijzing, d.i. in een akte die is opgesteld met de bedoeling een welbepaalde regel aan te wijzen ;

  G : aanwijzing bij beschikking van het Comité van Ministers;

  H : opneming in een gemeenschappelijke rechtsregel.

 5. Ten aanzien van een rechtsregel die volgens één van de hierboven beschreven methodes als gemeenschappelijk is aangewezen, kunnen een, twee of drie van de navolgende bevoegdheden aan het Hof worden toegekend :

  a. rechtspraak op verzoek van een nationaal rechtscollege (hoofdstuk III van het Verdrag tot instelling van het Hof)
  b. adviezen op verzoek van een regering (hoofdstuk IV van het Verdrag)
  c. rechtspraak op verzoek van het College van Scheidsrechters van de Benelux Economische Unie (hoofdstuk V van het Verdrag).

  Daar laatstgenoemde instelling in feite onbestaande is, is deze laatste bevoegdheid in onderhavige
  lijst buiten beschouwing gelaten.

  In voetnoten zijn die enkele gevallen aangegeven, waarin de bevoegdheid van het Hof niet én de
  rechtspraak (type a) én de adviezen (type b) behelst.