Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 
 

Gemeenschappelijke rechtsregels

>>> Selectiecriteria
Datum Gemeenschappelijke rechtsregel Verwijzing Grondslag
05-09-1952 Verdrag nopens wederkerige bijstand inzake invordering van belastingschulden A
07-06-1956 Arbeidsverdrag en Protocol van ondertekening A
06-07-1956 Protocol betreffende de nationale behandeling bij de aanbesteding van werken en de aankoop van goederen en Protocol van ondertekening A
03-02-1958 Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, overgangsovereenkomst met aangehechte lijsten, zoals deze zijn gewijzigd bij beschikkingen van het Comitť van Ministers van de Benelux Economische Unie van 15 mei 1961 (M (61) 3) en 21 januari 1963 (M (63) 2), Uitvoeringsprotocol en Protocol van ondertekening A
11-12-1958 Derde Aanvullend Protocol bij het Verdrag van 18 februari 1950 tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht A
11-04-1960 Overeenkomst inzake de verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen van het Benelux-gebied
20-06-1960 Beschikking betreffende de aanmeldingsplicht van vreemdelingen M/P (60) 4 G
19-09-1960 Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van artikelen 55 en 56 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie A
28-12-1961 Beschikking inzake het recht van terugkeer van werkende vluchtelingen M/P (61) 1
29-03-1962 Vierde aanvullend Protocol bij het Verdrag van 18 februari 1950 tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht A
27-06-1962 Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken A
27-06-1962 Protocol betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor ambtenaren die optreden op het grondgebied van een andere partij, aangehecht aan het Verdrag aangaande de uit levering en de rechtshulp in strafzaken A
23-09-1963 Aanbeveling inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende het veterinaire certificaat, waarvan vlees in het intra-Beneluxverkeer moet vergezeld gaan M (63) 16 B
23-09-1963 Aanbeveling inzake het gemeenschappelijk reglement betreffende het intra-Benelux-vervoer van lijken M (63) 24 B
01-10-1963 Beschikking met betrekking tot het identiteitsbewijs, bedoeld in artikel 1 van de Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van de artikelen 55 en 56 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie M (63) 23 B
25-11-1963 Aanbeveling inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende de stempeling van vers vlees, bestemd voor het intra-Benelux-verkeer M (63) 26 B
14-01-1964 Overeenkomst ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie A
31-03-1965 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux- Gerechtshof A
31-03-1965 Aanbeveling betreffende de toepassing van eenvormige voorschriften inzake schiethamers M (65) 9 B
31-03-1965 Aanbeveling betreffende de harmonisatie der wetgevingen inzake pesticiden (bestrijdingsmiddelen) en fytofarmaceutische producten M (65) 14 B
25-10-1965 Aanbeveling inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende draagbare blustoestellen M (65) 12 B
25-10-1965 Aanbeveling betreffende de werkzaamheden van loonspuiters M (65) 17 B
18-04-1966 Aanbeveling betreffende acetyleenontwikkelaars, terugslagveiligheden en reduceertoestellen M (66) 5 B
18-04-1966 Aanbeveling betreffende de wederzijdse erkenning van vergunningen en het uitwisselen van gegevens tussen de bevoegde diensten, inzake invoer, vervoer, doorvoer en distributie van radioactieve stoffen M (66) 7 B
18-04-1966 Beschikking met betrekking tot de lijst van beperkingen op het vrije handelsverkeer, bedoeld in artikel 10 van de Overgangsovereenkomst M (66) 3 B
18-04-1966 Aanbeveling inzake een wederzijdse erkenning van vergunningen en het uitwisselen van gegevens tussen de bevoegde diensten inzake het niet-militair vervoer van explosieve stoffen M (66) 16 B
24-05-1966 Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen met Gemeenschappelijke Bepalingen en Protocol van ondertekening F
17-10-1966 Aanbeveling tot aanvulling van de Aanbeveling van 31 maart 1965, M (65) 14 betreffende de harmonisatie der wetgevingen inzake pesticiden (bestrijdingsmiddelen) en fytofarmaceutische producten M (66) 18 B
17-10-1966 Aanbeveling inzake de technische voorwaarden waaraan de elektrische installaties voor hun aansluiting moeten voldoen M (66) 25 B
18-01-1967 Aanbeveling inzake erkende vakdiploma's M (66) 26 B
12-04-1967 Aanbeveling inzake smetstoffen voorkomend bij dieren en levende vaccins voor veterinair gebruik M (67) 8 B
12-04-1967 Aanbeveling inzake tuberculine voor veterinair gebruik M (67) 9 B
12-04-1967 Aanbeveling inzake het in de handel brengen in de B.L.E.U. van farmaceutische specialiteiten van Nederlandse oorsprong M (67) 4 B
12-04-1967 Beschikking met betrekking tot de lijst van beperkingen op het vrije handelsverkeer, bedoeld in artikel 10 van de Overgangsovereenkomst M (67) 3 B
12-04-1967 Aanbeveling inzake de toepassing van Benelux-referentiemethoden van onderzoek betreffende cacao en chocolade M (67) 7 B
30-05-1967 Tweede Aanbeveling tot aanvulling van de aanbeveling M (65) 14 betreffende de harmonisatie der wetgevingen inzake pesticiden en fytofarmaceutische producten M (67) 5 B
28-06-1967 Beschikking betreffende de verwijdering en de overname van personen M/P (67) 1 G
28-06-1967 Beschikking betreffende ongewenste vreemdelingen M/P (67) 3 G
22-09-1967 Aanbeveling inzake de minimumeisen voor de voornaamste veterinaire sera en vaccins op basis van smetstoffen en zoonosen, welke onder een controleregeling vallen M (67) 18
29-01-1968 Aanbeveling inzake het intra-Benelux-handelsverkeer in groene magen, pensen en ongeschraapte darmen M (68) 36 B
29-01-1968 Aanbeveling inzake het handelsverkeer in vlees dat residuen en oestrogene stoffen of antibiotica bevat M (68) 37 B
29-01-1968 Aanbeveling inzake de behandeling van vlees, dat besmet is bevonden met cysticercus bovis M (68) 29 B
29-01-1968 Aanbeveling inzake het verwerken van paardevlees in vleeswaren M (68) 28 B
29-01-1968 Aanbeveling inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende specerijen en specerijproducten M (68) 16 B
29-01-1968 Aanbeveling inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende zout bestemd voor menselijke consumptie M (68) 14 B
29-01-1968 Aanbeveling betreffende de centrifuges M (68) 11 B
29-01-1968 Aanbeveling inzake destructiemateriaal M (68) 24 B
29-01-1968 Aanbeveling inzake het vrije intra-Benelux-verkeer in organen en delen van slachtdieren, bestemd voor opotherapeutische doeleinden M (68) 39 B
28-03-1968 Aanbeveling inzake bouwliften voor personen- en goederenverkeer M (68) 42 B
29-04-1968 Vijfde Aanvullend Protocol bij het Verdrag van 18 februari 1950 tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht A
26-09-1968 Aanvullend Protocol bij de Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen D
11-12-1968 Aanbeveling inzake de toepassing van Benelux-referentiemethoden van onderzoek, behorende bij de Aanbeveling M (63) 20 inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende zetmeel en puddingpoeder M (68) 52 B
11-12-1968 Aanbeveling inzake de toepassing van Benelux-referentiemethoden van onderzoek, behorende bij de Aanbeveling M (63) 21 inzake de harmonisatie der wetgevingenbetreffende honing M (68) 49 B
11-12-1968 Aanbeveling inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende de meeteenheden M (68) 48 B
11-12-1968 Aanbeveling inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende niet-automatische weegwerktuigen M (68) 47 B
11-12-1968 Aanbeveling inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende gasmeters, welke het gemeten gas in eenheden van volume aangeven M (68) 46 B
11-12-1968 Aanbeveling inzake de identificatie van slachtdieren M (68) 26 B
11-12-1968 Aanbeveling betreffende het vervoer van vers vlees M (68) 21 B
11-12-1968 Beschikking inzake de gemeenschappelijke uitvoerings- en controlevoorschriften voor het ongeregelde internationale reizigersvervoer over de weg M (68) 22 B
21-03-1969 Aanbeveling inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende de inhoudsmaten M (69) 13 B
21-03-1969 Aanbeveling betreffende de verplaatsbare transporteurs M (69) 11 B
21-03-1969 Aanbeveling inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende de lengtematen M (69) 12 B
29-04-1969 Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van personen in dienst van de Benelux Economische Unie D
29-04-1969 Protocol inzake de afschaffing van controles en formaliteiten aan de binnengrenzen van Benelux en inzake de opheffing van de belemmeringen van het vrije verkeer D
29-04-1969 Protocol ter uitvoering van artikel 1, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof D
29-04-1969 Protocol ter uitvoering van artikel 1, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof A
29-04-1969 Overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstelling- en van de Benelux Economische Unie, met drie Aanvullende Protocollen, houdende bijzondere bepalingen op het stuk van a) de regeling van in-, uit- en doorvoer b) de belastingen c) het vervoer D
29-04-1969 Overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstelling- en van de Benelux Economische Unie, met drie Aanvullende Protocollen, houdende bijzondere bepalingen op het stuk van a) de regeling van in-, uit- en doorvoer b) de belastingen c) het vervoer B
29-04-1969 Overeenkomst tot eenmaking van het Benelux-douane-gebied D
03-06-1969 Aanbeveling inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende mosterd M (69) 20 B
08-12-1969 Beschikking betreffende de voorwaarden voor binnenkomst van vreemdelingen M/P (69) 1 B
23-12-1969 Derde Aanbeveling tot aanvulling - wat betreft de pesticiden voor niet- landbouwkundig gebruik - van Aanbeveling M (65) 14 van 31 maart 1965 betreffende de harmonisatie der wetgevingen inzake pesticiden (bestrijdingsmiddelen) en fytofarmaceutische producten M (69) 27
23-12-1969 Aanbeveling inzake de toepassing van Benelux- referentiemethoden van onderzoek, behorende bij de Aanbeveling M (68) 20 inzake de harmonisatie derwetgevingen betreffende koffie, koffieextracten en koffiesurrogaten M (69) 28 B
23-12-1969 Aanbeveling inzake de toepassing van Benelux-referentiemethoden van onderzoek, behorende bij de Aanbeveling M (68) 19 inzake de harmonisatie der wetgevingenbetreffende thee, thee-extract, mate en theesurrogaten M (69) 29 B
10-06-1970 Vierde Aanbeveling tot aanvulling - wat betreft de brandgevaarlijke middelen Ė van Aanbeveling M (65) 14 van 31 maart 1965 betreffende de harmonisatie der wetgevingen inzake pesticiden (bestrijdingsmiddelen) en fytofarmaceutische producten M (70) 15 B
10-06-1970 Aanbeveling betreffende het stralen en het ontzanden M (70) 17 B
10-06-1970 Overeenkomst op het gebied van de jacht ende vogelbevogelbescherming, zoals gewijzigd door het Protocol van 20 juni 1977 D
15-06-1970 Protocol tot vaststelling van een Beneluxtarief van invoerrechten, met bijlage M (70) 9 D
09-12-1970 Aanbeveling inzake invoer en intra-Benelux-verkeer van nertsen en tamme konijnen in levende staat M (70) 23 B
31-12-1970 Aanbeveling tot wijziging van de sanitaire voorschriften inzake het intra-Beneluxverkeer van vers vlees M (70) 25 B
31-12-1970 Aanbeveling tot wijziging van de sanitaire voorschriften inzake het intra-Beneluxverkeer van vleeswaren M (70) 27 B
01-02-1971 Beschikking tot instelling van een overgangsregeling inzake wapens en munitie M (71) 10 B
10-03-1971 Beschikking inzake tuinbouwproducten M (71) 18 B
10-03-1971 Beschikking met betrekking tot de lijst van beperkingen op het vrije handelsverkeer, bedoeld in artikel 10 van de overgangsovereenkomst M (71) 3 B
29-04-1971 Tweede Aanbeveling inzake erkende vakdiploma's M (71) 17 B
09-06-1971 Beschikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst inzake administratieve en strafrechtelijke samenwerking van 29 april 1969 op het gebied van thee, thee-extract, mate en theesurrogaten M (71) 24 B
09-06-1971 Beschikking tot instelling van een begeleidings- en waarschuwingsformulier ten behoeve van veterinair toezicht op zendingen ingevoerde levende dieren en producten M (71) 36 B
09-06-1971 Beschikking inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van bijen, bijenkorven en honingraten M (71) 34 B
09-06-1971 Beschikking inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van sperma van dieren, bestemd voor de centra voor kunstmatige inseminatie M (71) 32 B
09-06-1971 Beschikking inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van levende schapen en geiten M (71) 30 B
09-06-1971 Beschikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst inzake administratieve en strafrechtelijke samenwerking van 29 april 1969 op het gebied van zetmeel en puddingpoeder M (71) 28 B
09-06-1971 Beschikking inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra- Beneluxverkeer en de in-, uit- en doorvoer van tot een circus behorende dieren M (71) 38 B
09-06-1971 Beschikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst inzake administratieve en strafrechtelijke samenwerking van 29 april 1969 op het gebied van kleurstoffen voor voedingswaren M (71) 25 B
09-06-1971 Beschikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst inzake administratieve en strafrechtelijke samenwerking van 29 april 1969 op het gebied van zout bestemd voor menselijk verbruik M (71) 26 B
09-06-1971 Beschikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst inzake administratieve en strafrechtelijke samenwerking van 29 april 1969 op het gebied van koffie, koffie-extracten en koffiesurrogaten M (71) 23 B
09-06-1971 Beschikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst inzake administratieve en strafrechtelijke samenwerking van 29 april 1969 op het gebied van honing en soortgelijke producten M (71) 22 B
09-06-1971 Beschikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst inzake administratieve en strafrechtelijke samenwerking van 29 april 1969 op het gebied van de cacao en chocolade M (71) 21 B
09-06-1971 Beschikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst inzake administratieve en strafrechtelijke samenwerking van 29 april 1969 op het gebied van specerijen en specerijproducten M (71) 27 B
30-06-1971 Beschikking betreffende de tijdelijke wederinstelling van de personencontrole aan de binnengrenzen M/P (71) 1 G
30-06-1971 Tweede Beschikking inzake de gemeenschappelijke uitvoerings- en controlevoorschriften voor het internationale vervoer van personen met huurauto's en taxi's M (71) 52 B
11-04-1972 Beschikking inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van bloed en bloedserum van dierlijke oorsprong voor laboratoriumdoeleinden M (72) 10 B
11-04-1972 Beschikking betreffende de toepassing van Benelux-referentiemethoden van onderzoek inzake specerijen en specerijproducten M (72) 11 B
11-04-1972 Beschikking betreffende de toepassing van Benelux-referentiemethoden van onderzoek inzake vleesextract en vlees-bouillon M (72) 12 B
29-05-1972 Beschikking betreffende de toepassing van Benelux-referentiemethoden van onderzoek inzake soepen M (72) 14 B
18-10-1972 Beschikking betreffende de instelling en de taak van een nieuwe subcommissie belast met de controle op de Beneluxtarieven inzake het goederenvervoer over de weg M (72) 19 B
18-10-1972 Beschikking tot instelling van een ministeriŽle Werkgroep van volksgezondheid M (72) 20 B
29-12-1972 Overeenkomst inzake commoriŽntes met Gemeenschappelijke Bepalingen D
17-03-1973 Beschikking betreffende de toepassing van Benelux-referentiemethoden van onderzoek inzake melkpoeder M (73) 11 B
17-03-1973 Beschikking inzake de materiŽle en hygiŽnische eisen te stellen aan slachtinrichtingen en uitsnijderijen M (73) 13 B
17-07-1973 Beschikking betreffende de toepassing van Benelux-referentiemethoden van onderzoek inzake geŽvaporeerde en gecondenseerde melk M (73) 12 B
31-08-1973 Beschikking inzake de harmonisatie der wetgevingen inzake soepen M (73) 16 B
31-08-1973 Beschikking betreffende de harmonisatie der wetgevingen inzake vleesextract, vloeibare aroma's, strooi-aroma's en bouillons M (73) 18 B
31-08-1973 Aanbeveling betreffende bepaalde machines, gebruikt in de leder- en huidenindustrie M (73) 22 B
31-08-1973 Aanbeveling betreffende persluchtcaissons M (73) 23 B
31-08-1973 Aanbeveling betreffende houtbewerkingsmachines M (73) 24 B
24-09-1973 Beschikking inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van geslachte, tamme konijnen M (73) 14 B
24-09-1973 Beschikking betreffende de vaststelling van enkele bijzondere gemeenschappelijke regels voor pendelvervoer met autobussen (autocars) en voor de bijzondere vormen van geregeld vervoer met autobussen M (73) 15 B
26-10-1973 Aanbeveling betreffende de gelijke behandeling van al de personen gevestigd in de Benelux Economische Unie, ten opzichte van de afgifte van vergunningen van elk partnerland M (73) 25 B
13-11-1973 Beschikking tot aanvulling van de Beschikking van 9 juni 1971, M (71) 30 inzake de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van levende schapen en geiten M (73) 26 B
26-11-1973 Aanbeveling inzake volcontinu-arbeid in de industrie M (73) 20 B
26-11-1973 Beschikking betreffende de toepassing op het gebied van de schiethamers van de Benelux-Overeenkomst van 29 april 1969 inzake strafrechtelijke samenwerking M (73) 31 B
26-11-1973 Aanbeveling tot wijziging van de Aanbeveling van 18 april 1966, M (66) 5, betreffende acetyleenontwikkelaars, terugslagveiligheden en reduceertoestellen M (73) 35 B
26-11-1973 Aanbeveling inzake veiligheidsvoorschriften voor slijpmachines M (73) 36 B
26-11-1973 Aanbeveling betreffende de veiligheidsvoorschriften voor guillotinescharen voor metalen M (73) 37 B
26-11-1973 Aanbeveling inzake veiligheidsvoorschriften voor spanninggevers van schrikdraden M (73) 38 B
26-11-1973 Aanbeveling inzake veiligheidsgordels voor industrieel gebruik M (73) 39 B
26-11-1973 Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom D
11-05-1974 Tweede Protocol ter uitvoering van artikel 1, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof, met Bijlagen B
11-05-1974 Tweede Protocol ter uitvoering van artikel 1, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof, met Bijlagen D
11-05-1974 Protocol tot aanvulling en wijziging van het Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken B
11-05-1974 Modelwet betreffende bedrogsdelicten, bijlage I bij het Tweede Protocol ter uitvoering van artikel 1, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof B
11-05-1974 Modelwet betreffende de strafbaarstelling van valse verklaringen voor internationale gerechten, bijlage II bij het Tweede Protocol ter uitvoering van artikel 1, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof B
13-05-1974 Eerste Beschikking tot wijziging en aanvulling van Beschikking M (71) 10 van 1 februari 1971 tot instelling van een overgangsregeling inzake wapens en munitie M (74) 11 C
18-03-1975 Beschikking inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Benelux-verkeer en de invoer van varkens M (74) 19 C
18-03-1975 Beschikking tot vervanging van Beschikking M (71) 40 van 9 juni 1971 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van runderen M (74) 20 C
07-05-1975 Beschikking inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van beenderen van vee M (75) 3 C
07-05-1975 Tweede Protocol tot wijziging van artikel 80, lid 2 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie H
26-01-1976 Zesde Protocol bij het Benelux-Verdrag tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht, ondertekend te 's Gravenhage op 18 februari 1950 D
26-01-1976 Beschikking betreffende de toepassing van Benelux-referentiemethoden van onderzoek inzake zout bestemd voor menselijke consumptie M (76) 2 C
26-01-1976 Beschikking betreffende de toepassing van Benelux-referentiemethoden van onderzoek inzake mosterd M (76) 3 C
26-01-1976 Beschikking tot wijziging van Beschikking M (72) 12, betreffende de toepassing van Benelux-referentiemethoden van onderzoek inzake vleesextracten en vleesbouillon M (76) 4 C
26-01-1976 Beschikking tot wijziging van Beschikking M (72) 14, betreffende de toepassing van Benelux-referentiemethoden van onderzoek inzake soepen M (76) 5 C
26-01-1976 Beschikking tot wijziging van de Beschikking van 17 juli 1973, M (73) 13, inzake de materiŽle en hygiŽnische eisen te stellen aanslachtinrichtingen en uitsnijderijen M (76) 9 C
26-01-1976 Beschikking inzake de toepassing van een Beneluxreferentiemethode voor het opsporen en het identificeren van in levensmiddelen aanwezige, in water oplosbare, synthetische kleurstoffen M (76) 10 C
26-01-1976 Beschikking inzake de toepassing van een Beneluxreferentiemethode voor het opsporen en het identificeren van in levensmiddelen aanwezige, in vet oplosbare synthetische kleurstoffen M (76) 11 C
26-01-1976 Beschikking betreffende de procedure voor de samenwerking bij wering en bestrijding van dierziekten M (76) 12 C
24-05-1976 Tweede Beschikking met betrekking tot de bescherming van de vogelstand M (76) 15 C
25-11-1976 Beschikking tot wijziging van Beschikking M (75) 3 van 7 mei 1975 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van beenderen van vee M (76) 38 C
03-05-1977 Tweede Beschikking tot wijziging van Beschikking M (71) 10 van 1 februari 1971 tot instelling van een overgangsregeling inzake wapens en munitie M (77) 7 C
20-06-1977 Protocol tot wijziging van de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming H
08-12-1977 Beschikking inzake het intra-Beneluxverkeer van meststoffen, kalkmeststoffen, organische bodemverbeterende middelen en aanverwante waren M (77) 15 C
14-04-1978 Beschikking betreffende de uitoefening van de personencontrole aan de buitengrenzen van het Beneluxgebied M/P (78) 1 G
31-05-1978 Beschikking tot vervanging van de beschikking inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van pluimvee, eendagskuikens en broedeieren, M (71) 31 M (78) 2 C
31-05-1978 Beschikking tot vervanging van Beschikking M (71) 37 van 9 juni 1971 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor de doorvoer van dieren en producten M (78) 4 C
31-05-1978 Beschikking inzake de verlegging van de gezondheidscontrole op honden en katten naar de buitengrenzen van het Benelux-gebied M (78) 5 C
14-11-1978 Tweede Beschikking tot wijziging van Beschikking M (76) 12 van 26 januari 1976 betreffende de procedure voor de samenwerking bij wering en bestrijding van dierziekten M (78) 12 C
04-05-1979 Beschikking inzake de bemonsteringsmethode voor de controle van meststoffen, kalkmeststoffen, organische bodemverbeterende middelen en aanverwante waren M (79) 2 C
04-05-1979 Beschikking inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van levende wilde eenhoevigen, wilde herkauwers en wilde varkensachtigen M (79) 4 C
04-05-1979 Beschikking betreffende de toepassing van Benelux-referentiemethoden van onderzoek inzake bier M (79) 6 C
04-05-1979 Beschikking tot aanvulling van Beschikking M (72) 14 betreffende de toepassing van Benelux-referentiemethoden van onderzoek inzake soepen M (79) 8 C
06-02-1980 Protocol inzake de bekendmaking in het Benelux-Publicatieblad van bepaalde gemeenschappelijke rechtsregels voor de uitleg waarvan het Benelux-Gerechtshof bevoegd is D
26-06-1980 Beschikking tot wijziging van de Beschik king inzake poeders en andere samengestelde producten bestemd voor de bereidingvan pudding en soortgelijke waren, M (73) 34 van 26 november 1973 M (80) 4 C
26-06-1980 Derde Beschikking tot wijziging van de Beschikking van 26 januari 1976, M (76) 12, betreffende de samenwerking bij wering en bestrijding van dierziekten M (80) 3 C
03-12-1980 Beschikking inzake de te nemen maatregelen met het oog op de fytosanitaire inspectie van ingevoerde planten, plantaardige producten en grond op een andere plaats dan de plaats van dedouanering M (80) 10 C
14-05-1981 Derde Beschikking tot wijziging van Beschikking M (71) 10 van 1 februari 1971 tot instelling van een overgangsregeling inzake wapens en munitie M (81) 10 C
14-05-1981 Beschikking betreffende de harmonisatie van de wetgevingen inzake het intra-Beneluxverkeer en de invoer uit derde landen van vers vlees M (81) 8 C
10-06-1981 Protocol tot wijziging van artikel 1 van het Verdrag betreffende de instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof D
18-01-1982 Beschikking houdende wijziging van Beschikking M (77) 12 inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende farmaceutische specialiteiten en geprefabriceerde geneesmiddelen voor menselijk gebruik M (82) 3 C
14-04-1982 Beschikking betreffende het verkeer van vreemdelingen M/P (82) 1 G
08-06-1982 Overeenkomst op het gebied van natuurbehoud en landschapsbescherming D
27-04-1983 Beschikking strekkende tot onderlinge er kenning van de jachtexamens M (83) 3 E
06-05-1983 Aanbeveling inzake de samenwerking tussen de drie landen op het gebied van het toezicht op en de registratie van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik M (83) 5 C
06-05-1983 Beschikking tot wijziging van de bevoegdheden van de ministeriŽle werkgroep van volksgezondheid ten aanzien van de samenwerking van de drie landen op het gebied van het toezicht op en de registratie van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik M (83) 8 C
17-10-1983 Beschikking inzake de introductie in de natuur van niet-inheemse diersoorten M (83) 27 E
17-10-1983 Beschikking betreffende de harmonisatie der wetgevingen inzake poeders en andere samengestelde producten bestemd voor de bereiding van pudding en soortgelijke waren M (83) 18 C
17-10-1983 Beschikking tot wijziging van de Beschikking M (74) 20 van 18 maart 1975 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra- Beneluxverkeer en de invoer van runderen M (83) 19 C
17-10-1983 Beschikking tot wijziging van de Beschikking M (78) 2 van 31 mei 1978 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van pluimvee, eendagskuikens en broedeieren M (83) 20 C
17-10-1983 Beschikking inzake wederzijdse bijstand ter vaststelling van schade veroorzaakt door grensoverschrijdende gevolgen van grondwateronttrekking M (83) 26 E
20-12-1983 Beschikking tot aanwijzing van de wildsoorten en de streken van de Beneluxlanden waar een afschotplan zal gelden M (83) 16 E
24-09-1984 Beschikking strekkende tot de limitatieve opsomming van de te bezigen geweren en munitie bij de jacht op de onderscheiden wildsoorten M (83) 17 E
06-11-1984 Beschikking tot wijziging van het Benelux-tarief van invoerrechten M (84) 11 E
23-11-1984 Protocol tot wijziging en aanvulling van het Verdrag betreffende de instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof D
12-12-1984 Beschikking ter intrekking en vervanging van het aan Beschikking M (78) 5 van 31 mei 1978 gevoegde reglement inzake de verlegging van de gezondheidscontrole op honden en katten naar de buitengrenzen van het Benelux-gebied M (84) 12 C
12-12-1984 Beschikking inzake overleg en samenwerking bij de voorbereiding van beslissingen omtrent vergunningen voorgrondwateronttrekkingen waarvan grensoverschrijdende gevolgen mogelijk zijn M (84) 16 E
12-12-1984 Beschikking ter vervanging van Beschikking M (71) 35 van 9 juni 1971 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van mest, hooi en stro M (84) 17 E
12-12-1984 Beschikking tot wijziging van het Benelux tarief van invoerrechten M (84) 18 E
24-12-1984 Beschikking strekkende tot de limitatieve opsomming van de te bezigen geweren en munitie bij de jacht op de onderscheiden wildsoorten M (83) 17 E
11-03-1986 Beschikking tot wijziging van het Beneluxtarief van invoerrechten M (86) 2 E
22-04-1986 Beschikking houdende tweede wijziging van de Beschikking van 9 juni 1971, M (71) 30, inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van levende schapen en geiten M (86) 6 C
22-04-1986 Beschikking tot aanwijzing van Gemeenschappelijke rechtsregels in de zin van artikel 1, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof M (85) 9 D
22-04-1986 Beschikking tot aanwijzing van Gemeenschappelijke rechtsregels in de zin van artikel 1, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof M (85) 9 G
12-09-1986 Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten D
17-09-1986 Beschikking tot wijziging van het Benelux-Tarief van invoerrechten M (86) 12 E
23-06-1987 Eerste beschikking tot wijziging van de Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming M (87) 2 E
24-11-1987 Beschikking houdende wijziging van een aantal levensmiddelen waarin verdikkingsmiddelen zijn toegelaten en die voorwerp uitmaken van een Benelux-harmonisatie M (87) 9 C
24-11-1987 Beschikking met betrekking tot een Belgisch-Nederlands grenspark "Kalmthoutse Heide" M (87) 10 E
24-12-1987 Beschikking tot wijziging van het Benelux-tarief van invoerrechten M (87) 12 E
25-05-1988 Beschikking inzake overleg en samenwerking bij de voorbereiding van beslissingen die van belang zijn voor de bescherming van het grondwater in de grensgebieden M (88) 8 E
25-05-1988 Beschikking inzake technische eisen voor motorrijtuigen, aanhangwagens, opleggers, motorrijwielen, alsmede motorvoertuigen op drie wielen M (88) 9 C
21-11-1988 Beschikking betreffende de harmonisatie der wetgevingen inzake limonade M (88) 13 C
13-06-1989 Beschikking tot wijziging van de Beschikking M (78) 2 van 31 mei 1978 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van pluimvee, eendagskuikens en broedeieren M (89) 2 C
16-02-1990 Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958 H
17-04-1990 Beschikking inzake technische eisen voor motorrijtuigen, aanhangwagens, opleggers, motorrijwielen, alsmede motorvoertuigen op drie wielen M (89) 8 C
17-04-1990 Beschikking inzake de afmetingen en massa's bedrijfsvoertuigen en personenauto's welke in het internationale verkeer op het grondgebied van een Beneluxland worden toegelaten M (89) 7 C
18-06-1990 Beschikking tot wijziging van Beschikking M (79) 4 van 4 mai 1979 inzake de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van wilde eenhoevigen, wilde herkauwers en wilde varkensachtigen M (90) 9 C
18-06-1990 Tweede Beschikking tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming M (90) 6 E
18-06-1990 Beschikking inzake de grensbeweiding van runderen aan de intra-Beneluxgrenzen M (90) 7 C
18-06-1990 Beschikking tot vervanging van de Beschikking M (76) 39 van 25 november 1976 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van eenhoevigen M (90) 8 C
18-11-1991 Beschikking houdende aanvulling van Beschikking M (79) 4 van 4 mei 1979 inzake de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van wilde eenhoevigen, wilde herkauwers en wilde varkensachtigen, zoals gewijzigd door Beschikking M (90) 9 van 18 juni 1990 M (91) 17 C
18-11-1991 Beschikking inzake aanwijzing van de landen van waaruit dieren, dierlijke en andere producten kunnen worden ingevoerd alsmede een procedure tot aanpassing van het invoerbeleid aan de dierziektesituatie in deze landen M (91) 14 C
18-11-1991 Beschikking inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van papegaaiachtigen M (91) 13 C
16-12-1991 Beschikking tot instelling van een Bijzondere Commissie voor grensoverschrijdende samenwerking M (91) 19 E
16-12-1991 Beschikking inzake de vaststelling van de voorwaarden waaronder in een Beneluxland gevestigde ondernemers in de andere Beneluxlanden worden toegelaten tot het beroepsgoederenvervoer over de weg M (91) 20 C
15-06-1992 Beschikking tot wijziging van Beschikking M (78) 2 van 31 mei 1978 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van pluimvee, Eendagskuikens en broedeieren M (92) 4 C
15-06-1992 Beschikking tot wijziging van de beschikkingen M (83) 26, M (84) 16, M (88) 8 met betrekking tot het grondwater M (92) 11 E
20-12-1994 Beschikking houdende de vaststelling van additionele bepalingen inzake het reizigersvervoer met touringcars en met autobussen op het grondgebied van een Benelux-Staat M (94) 7 C
20-12-1994 Beschikking tot wijziging van Beschikking M (88) 9 d.d. 25.5.1988 inzake technische eisen voor motorrijtuigen, aanhangwagens, opleggers, motorrijwielen, alsmede motorvoertuigen op drie wielen M (94) 8 C
26-04-1996 Beschikking inzake de vrije migratie van vissoorten in de hydrografische stroomgebieden van de Beneluxlanden M (96) 5 E
02-10-1996 Beschikking op het gebied van de jacht en de vogelbescherming M (96) 7 E
02-10-1996 Beschikking met betrekking tot de jacht en de vogelbescherming M (96) 8 E
01-10-1998 Beschikking tot wijziging van de Beschikking M (77) 15 van 8 december 1977 inzake het intra-Benelux-verkeer van meststoffen, kalkmeststoffen, organische bodemverbeterende middelen en aanverwante waren M (98) 9 C
17-12-1998 Beschikking met betrekking tot de instelling van een Bijzondere Commissie van overleg en advies voor het grensoverschrijdend gebied Stramprooierbroek M (98) 5 E
17-12-1998 Protocol houdende wijziging van het uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen M (98) 8 H
17-12-1998 Beschikking ter aanvulling van de Beschikking M (96) 8 met betrekking tot de jacht en de vogelbescherming en ter wijziging van de in bijlage hiervan opgenomen toelichting M (98) 4 H
25-10-1999 Beschikking tot aanvulling van de Beschikking M (83) 3 strekkende tot onderlinge erkenning van de jachtexamens M (99) 10 E
25-10-1999 Beschikking tot afschaffing en vervanging van de Beschikking M (72) 18 van 30 augustus 1972 met betrekking tot de bescherming van de vogelstand M (99) 9 E
18-10-2003 Beschikking houdende opheffing van de alsnog geldende beschikkingen op het gebied van levensmiddelen M (2003)3 C
25-02-2005 Verdrag inzake de intellectuele eigendom M (2001)2 D
25-02-2005 Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) . Met protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-Organisatie voor de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) M (2004)2 D
24-04-2006 Beschikking houdende opheffing van de beschikkingen M (77) 15 van 8 december 1977 inzake het intra-Beneluxverkeer an meststoffen, kalkmeststoffen, organische bodemverbeterende middelen en aanverwante waren M (2006)2 C
01-12-2006 Beschikking houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) M (2006)6 D
08-03-2007 Beschikking tot opheffing en vervanging van de beschikkingen M (83) 3 van 25 april 1983 en M (99) 10 van 25 oktober 1999 strekkende tot onderlinge erkenning van de jachtexamens M (2007) 3 E
17-04-2007 Protocol van 17 april 2007 tot wijziging van het aanvullend protocol inzake de belastingen gevoegd bij de overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux Economische Unie. Incl. Verklaring van de drie regeringen M (2006)5 D
04-12-2007 Beschikking tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie M (2007) 6 C
16-09-2009 Beschikking tot opheffing en vervanging van Beschikking M (96)5 van 26 april 1996 inzake de vrije migratie van vissoorten in de hydrografische stroomgebieden van de Beneluxlanden M (2009) 1 E
08-12-2009 Beschikking met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer M (2009) 8 D
13-12-2010 Beschikking tot wijziging van Beschikking M (83) 17 strekkende tot de limitatieve opsomming van de te bezigen geweren en munitie bij de jacht op de onderscheiden wildsoorten M (2010) 4 E
02-05-2011 Beschikking met betrekking tot instelling van een Bijzondere Commissie voor het grensoverschrijdend park ĎDe Zoom Ė Kalmthoutse Heideí M (2011) 4 E